Tillståndsansökan brandfarlig vara

Den här tjänsten kräver inloggning

Enlig lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Observera att denna E-tjänst ska endast användas vid ansökan om nytt tillstånd. Om ni redan innehar ett giltigt tillstånd och vill ändra föreståndare ska E-tjänst Föreståndaranmälan brandfarlig vara användas. föreståndare för ett befintligt tillstånd för brandfarlig vara.

Det är viktigt att du följer instruktionerna i e-tjänsten och lämnar alla uppgifter och handlingar som efterfrågas. Bergslagens Räddningstjänst kommer inte pröva ansökan förrän den är fullständig. När en komplett ansökan är oss tillhanda ska Bergslagens Räddningstjänst meddela ett beslut inom tre månader. Ett nytt tillstånd ska sökas i god tid innan befintligt tillstånd går ut, eller om verksamheten ska förändras (exempelvis om mängden brandfarlig vara förväntas öka, förvaringen flyttas eller andra omfattande planerade förändringar).

Den som innehar tillstånd till hantering av brandfarlig vara är alltid ytterst ansvarig för hanteringen. En föreståndare ska dock alltid utses, i vissa fall (enmansföretag etc.) kan föreståndaren och tillståndshavaren vara samma person. En föreståndare ska verka för att hanteringen av de brandfarliga varorna bedrivs enligt gällande lagar, föreskrifter och villkor. Föreståndaren ska, med avseende på de varor som hanteras i verksamheten, ha nödvändig kunskap och erfarenhet samt i övrigt vara lämplig för uppgiften. Se 9§ (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Observera att du som lämnar in ansökan är skyldig att förmedla information till de personer som anges, det vill säga personer med betydande inflytande samt föreståndare.

Bergslagens Räddningstjänst kommer ta ut en avgift för tillståndsansökan brandfarlig vara. Mer information om avgiften finns på vår hemsida Taxor och avgifter

Så behandlar Bergslagens Räddningstjänst personuppgifter -GDPR

Den här E-tjänsten tillhandahålls via Karlskoga Kommun. Kommunikation i samband med inlämnande av ärenden kommer att ha karlskoga.se som avsändare.

Frågor om e-tjänsten

Bergslagens Räddningstjänst
info@brt.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa