Ansökan om ny/ändrad anslutning till fastighet

Den här tjänsten kräver inloggning

Önskar du ansluta eller ändra en in- eller utfart från din tomt till en allmän väg - där Karlskoga kommun är väghållare?

Då skickar du in ansökan om tillstånd här!

Enligt Väglag (1971:948) 39§ krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten för att ansluta en enskild väg eller en utfart till en allmän väg. Du behöver göra en tillståndsansökan om du önskar en ny in- utfart till din fastigheter eller om du önskar ändra (exempelvis bredda eller flytta) befintlig utfart.

Varje ansökan prövas individuellt och beslut baseras bland annat på hur trafiksäkerheten och driften påverkas.

Kostnad

Det kostar inget att ansöka men sökande står för eventuella omkostnader som sänkning av kantsten, flytt av belysningsstolpar och liknande. I samband med ansökan görs ett besök på plats och du får veta uppskattad kostnad enligt dina önskemål.

Giltighet

Beslutet är giltigt i ett år från beslutsdatum. Det innebär att anslutningen till det kommunala vägnätet måste vara färdigställt inom denna tidsram. I de fall som detta inte uppfylls behöver en ny ansökan lämnas in.

Kriterier för anslutning, som alltid behöver uppfyllas:

  • Du får ha en in- utfart per fastighet och den får maximalt vara 4.5 meter bred.
  • En ny väganslutning /utfart får inte försämra trafiksäkerheten på den allmänna vägen. Föraren ska ha fri sikt längs med den allmänna vägen och ska inte behöva köra ut i körbanan för att få tillräcklig sikt.
  • Murar, plank, häckar med mera får högst vara 0.8 meter höga i anslutning intill in- utfarten för att uppfylla kravet om god sikt.
  • Avståndet till övergångsställe och korsning ska inte understiga 10 meter.
  • Det ska finnas sikttrianglar om minst 2.5 meter x 2.5 meter.
  • Backning över cykelbana tillåts inte.
  • Backning över gångbana kan i vissa fall tillåtas.
  • Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet.

Utöver ovanstående kriterier behöver utfarten anpassas till befintliga förutsättningar utanför fastigheten. Utfarten behöver fungera väl ur stadens skötsel- och driftsynpunkt samt vara väl anpassad till gatans och stadsdelens karaktär.

Läs mer på kommunens hemsida

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa